อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งมอบงาน

นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้ารับมอบงานจากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลำดับที่ 27 โดยมีผู้บริหารกรมฯ
เข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560