ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 25 กันยายน 2560

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 193/2560
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
......................................
 
                                            ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
                    ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่ หรือการงานของห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำ
                    รายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียน จึงได้มีหนังสือส่งทาง
                    ไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชี เพื่อให้จัดส่งรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียน
                    เสร็จการชำระบัญชีหรือดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีแล้วแต่กรณี ตามความในมาตรา 1273/2 แห่งประมวล
                    กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนบริษัทและผู้ชำระบัญชีมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด
 
                                              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                    นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท
                    ดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
                                                                                                   สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
 
                                                                                                                รณชัย แดดภู่
                                                                                                            (นายรณชัย แดดภู่)
                                                                                              นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                        นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร