ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน วันที่ 28 กันยายน 2560

 
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ที่ (ถ) 195/2560
เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน
......................................
 
                                   ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้
               มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วน
               บริษัทเพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ ตามความในมาตรา 1273/1
               แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่ามิได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบว่ามิได้ทำการค้าขายหรือ
               ประกอบการงานแล้ว
 
                                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
               นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วน
               บริษัทดังกล่าวข้างต้นออกจากทะเบียน
 
                                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                                                                                                    สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2560
 
                                                                                                                 รณชัย แดดภู่
                                                                                                             (นายรณชัย แดดภู่)
                                                                                                นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
                                                                                           นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร