ธุรกิจไทยโตไปด้วยกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือภายใต้โครงการ "ธุรกิจไทยโตไปด้วยกัน" ระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560