มอบดอกไม้แสดงความยินดี

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560