ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560