ร้านธงฟ้าประชารัฐ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ลงพื้นที่ย่านตลาดนางเลิ้ง
และสามเสน เพื่อเชิญชวนร้านค้าโชวห่วยในพื้นที่ร่วมเป็น 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' จำหน่ายสินค้าดำรงชีพ
ให้ผู้มีรายได้น้อยผ่าน 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ผ่านเครื่อง EDC เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560