ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2561

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลง "ทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจำปี 2561" โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
10 ตุลาคม 2560