คณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจ
Biz Club Thailand ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องม่วงเทพรัตน์  ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560