คณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

พ.ต.อ.พัฒนา ฉายาวัฒน์ ผู้กำกับการสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่  10 ตุลาคม 2560