พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขยายตลาด OTOP Select

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560