กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาหอฯ ร่วมจัดงาน 'Together is Power 2017'

กระทรวงพาณิชย์ จับมือสภาหอฯ ร่วมจัดงาน 'Together is Power 2017'
เพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560
 
                     ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน 'Together is Power 2017' ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award) เป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
                  นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดงาน 'Together is Power 2017' ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก Balanced Scorecard 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้บริหารสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร และ 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร"
                    "การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง โดยในปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 25 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้
                           1. รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม 5 สมาคม
                           2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม 20 สมาคม
                           3. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม 3 ราย
                          4. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ มีผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล รวม 3 ราย 
                   จากการดำเนินการที่ผ่านมามีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จนถึงปี 2560 รวม 41 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 25 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
                   "การจัดงานในครั้งนี้นอกจากการมอบรางวัลดังกล่าวแล้ว ในภาคบ่ายยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "แนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ S-Curve" และ ดร.คณิส แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา ECC เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สมาคมการค้ามีความพร้อมสำหรับรองรับทิศทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจ S-Curve และแผนพัฒนา ECC ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจบริการของไทยในการเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
                   "กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละของทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของสมาคมการค้าจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในวันนี้ รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                 ฉบับที่ 5 / 16 ตุลาคม 2560
 
 
 
ข้อมูลประกอบข่าว
รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 5 สมาคม
            1. สมาคมการค้าและการลงทุยเอเซียน-สากล
            2. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
            3. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
            4. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
            5. สมาคมประกันชีวิตไทย
 
รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 20 สมาคม
            1. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
            2. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
            3. สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
            4. สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
            5. สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
            6. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
            7. สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
            8. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
            9. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
           10. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
           11. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
           12. สมาคมการขายตรงไทย
           13. สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
           14. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
           15. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
           16. สมาคมอาคารชุดไทย
           17. สมาคมโรงแรมไทย
           18. สมาคมร้านขายยา
           19 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
           20. สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย
 
รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 3 ราย
          1. นายอู๋ จื้อ อี้ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
          2. นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
          3. นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 
รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ 3 ราย
          1. นางสาวณัฏฐ์ปพัชช์ ชัยศิริกุล กรรมการสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
          2. นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
          3. นายสุนทร สถาพร อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 
 ****************************************