จิตอาสาทำความสะอาดวัดบัวขวัญ

นายสมควร  อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมกิจกรรม
เราทำความดีด้วยหัวใจ "รวมพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ" ทำความสะอาดวัดบัวขวัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง
และบริเวณโดยรอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560