ประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ พื้นที่วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง และกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี
ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560