Together is Power 2017

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2560 หรือ Trade Association Prestige Award (TAP Award)
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การค้าของไทยให้เติบโต และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560