การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผุ้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560