อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้ตาม ยุค 4.0"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้ตามยุค 4.0 สำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ ประเภทวิชาการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะการเป็นผู้ตามยุค 4.0 และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันและต่อองค์กร
ณ โรงแรมเดอะ โบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560