สุจริตกายใจ ไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต หัวข้อ "สุจริตกายใจ ไม่เบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวม"
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560