กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี

นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
และนักศึกษาคณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ในโอกาสศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และฟังการบรรยายเรื่อง "กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
2 พฤศจิกายน 2560