ต.ค.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 28 ราย

ต.ค.60 ต่างชาติลงทุนไทยอีก 28 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 367 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 405 คน
 
                   นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 28 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสิงคโปร์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 367 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 405 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
                  สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
                 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 14 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 177 ล้านบาท ได้แก่ บริการทางบัญชี บริการบริหารจัดการในการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ บริการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ บริการทำการตลาดและส่งเสริมการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วน บริการสนับสนุนบุคลากรของบริษัท บริการให้คำแนะนำ ประสานงาน รวมทั้งควบคุมด้านการวางแผนการตลาดและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ บริการบริหารจัดการ วางแผนงานและประสานงานเกี่ยวกับ การฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านงานหล่อโลหะ ด้านงานกลึง ด้านงานมาตรฐานการผลิต เป็นต้น โดย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอังกฤษ
                 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 58 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าช่วงพื้นที่โกดังจัดเก็บสินค้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงการทำงาน (upgrade)รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการตรวจวัดหาค่า ทดสอบและการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กในชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการตรวจประเมินการได้รับรังสีจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร บริการทดสอบรอยแตกร้าวด้วยสารเรืองแสงแบบไม่ทำลาย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และญี่ปุ่น
                 3. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ บริการบริหารจัดการและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างโรงงาน ด้านการจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกรดซัลฟูริก โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น มีต่อด้านหลัง 
                 4. ธุรกิจนายหน้าตัวแทน/ค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 9 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 129 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าและตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือในการผลิตงานพิมพ์ กล้องถ่ายรูป เลนส์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทไนล่อน นายหน้าและตัวแทนจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานกิจกรรม (online ticket) และของที่ระลึกผ่านระบบบริหารจัดการการจำหน่ายบัตรออนไลน์ นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การค้าปลีกแม่พิมพ์ปั๊มชิ้นงานโลหะ การค้าปลีกเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะและระบบการหักชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการขนส่ง การค้าปลีกระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับการเดินเรือ และอุปกรณ์เสริมสำหรับเรือทุกประเภท การค้าปลีกปั๊มน้ำ ท่ออุตสาหกรรมและอุปกรณ์ติดตั้งท่อ การค้าส่งชิ้นส่วนตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์ประเภทแผ่นกันความร้อน และแผ่นดูดซับเสียง โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน
                การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างถังทนแรงดันตามมาตรฐาน ASME VIII Div. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิทยาการเฉพาะด้านเกี่ยวกับกระบวนการอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคลซึ่งใช้ในการประเมินปริมาณการได้รับรังสี องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบสินค้าก่อนการจำหน่ายสำหรับชิ้นส่วนตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์ประเภทแผ่นกันความร้อนและแผ่นดูดซับเสียง องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีเฉพาะของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับการเดินเรือ เป็นต้น
                ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2560 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่ากับเดือนก่อน ในขณะที่เงินลงทุนลดลงจากเดือนก่อน 101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 เนื่องจากกันยายน 60 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งระบบและท่อขนส่งเชื้อเพลิง
                อนึ่งในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 248 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,677 ล้านบาท ขณะที่ในเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 คนต่างด้าวได้รับอนุญาต จำนวน 288 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,967 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม) คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น352 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 7,443 ล้านบาท
 
*********************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                                                    ฉบับที่ 7 / วันที่ 30 ตุลาคม 2560