มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 จากบริษัท บีเอสไอ
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI) เพื่อเป็นการรับรองว่าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured transaction) และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านการบริหาร
จัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ณ ห้องประวัติศาสตร์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560