Digital Goverment Summit 2017

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "Digital Goverment Summit 2017" และพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 18 หน่วยงาน
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมลงนาม ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560