ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ  ตลาดพงษ์เพชร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560