แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ "โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
เพื่อผู้มีรายได้น้อย" โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560