ตลาดต่อยอด

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประชุมหารือ เรื่อง"ตลาดต่อยอด" ร่วมกับ นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560