ตรวจสอบราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า อุปโภคบริโภค
ณ ตลาดเอ.ซี. สายไหม ถนนสายไหม แขวง/เขตสายไหม กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560