ตรวจสอบราคาสินค้า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เขตดาวคะนอง  กรุงเทพฯ  ตามนโยบายของ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560