นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 1/2561

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น"
รุ่นที่ 1/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560