ข้าราชการแบบไหนในใจประชาชน

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
"ข้าราชการแบบไหนในใจประชาชน" ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560