กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข่าวดี...ได้รับ 'รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส' เป็นปีที่ 3 ยืนยันจะทำดีต่อไป ก้าวนำสู่หน่วยงานรัฐที่โปร่งใส ให้บริการประชาชนเป็นเลิศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข่าวดี...ได้รับ 'รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส' เป็นปีที่ 3
ยืนยันจะทำดีต่อไป ก้าวนำสู่หน่วยงานรัฐที่โปร่งใส ให้บริการประชาชนเป็นเลิศ
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้มใจ...ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศครั้งที่ 3 จาก สำนักงานป.ป.ช. 'รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส' ผ่านเกณฑ์พิจารณา 4 ด้าน ช่วยตอกย้ำองค์กรให้บริการประชาชนที่ก้าวหน้าไร้การทุจริต และเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับภาพลักษณ์และสะท้อนความโปร่งใสของหน่วยงานในประเทศไทยเรียกความมั่นใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติ
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ารับ'รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส' จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น 1 ใน 24 องค์กรที่มีทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสนี้ แม้ว่าในปีนี้ยังจะไม่มีองค์กรใดที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. แต่รางวัลนี้ก็เป็นเครื่องหมายการันตีเกียรติยศที่แสดงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงในการดำเนินงานขององค์กรที่เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี
                   สำหรับเกณฑ์การตัดสินที่ ป.ป.ช. ใช้ประกอบการพิจารณาแบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรการแก้ไขถ้ามีปัญหาหรือ มีผลกระทบจากการดำเนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกรมฯ มีนโยบายการกำกับองค์การที่ดี เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการทำงานได้ และมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากบุคคลภายนอกองค์กรและติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ ประกอบกับที่ผ่านมากรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing), การเปิดเผยข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น DBD e-Service, การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย์ (e-Certificate) และการส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (DBD e-Secured)
                   2) ด้านองค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม ผู้บริหารกรมฯ ได้แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมแสดงออกในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดทำตัวชี้วัดในระดับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องกำหนดทิศทางและการติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในกรมฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ( Gen X, Y) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 3) ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและให้บริการที่เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ และ 4) ด้านองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส กรมฯ ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทาง ในการตัดสินความถูกต้อง กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มพื้นที่ให้บุคคลภายนอกเขามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมฯ
                    "รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่กรมฯ ได้รับความภาคภูมิใจ และเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) ที่ได้รับรางวัลติดกัน 2 ปีซ้อน (ครั้งที่ 6 และ 7) หลังจากที่ครั้งแรกได้รับเมื่อการจัดงานในครั้งที่ 4 สุดท้ายนี้รางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นพลังสำคัญให้กรมฯ และบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงานและมุ่งหวังผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นไป พร้อมที่จะเป็นองค์กรผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและนักลงทุนต่างชาติสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยต่อไป" อธิบดี กล่าว ในท้ายที่สุด
 
*************************************
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                           ฉบับที่ 13 / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560