ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานแก่ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจผู้มาขอรับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 6 อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมด้วย
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560