มาตรการส่งเสริมสินค้า OTOP

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมกับนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง มาตรการส่งเสริมสินค้า OTOP โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการฯ
อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560