ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานแก่ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจผู้มาขอรับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 2 (พหลโยธิน) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 (ศรีนครินทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560