แสดงความยินดี

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (CIBA)
เข้าแสดงความยินดีกับนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การนี้ได้หารือความร่วมมือโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี
"สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร" ครั้งที่ 5 รวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรเพื่อสร้างเครือข่าย
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทั้งธุรกิจบริการ และธุรกิจชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560