บ่มเพาะศักยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Social Enterprise : Giving and Sharing Society กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพกลุ่มธุรกิจชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560