ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ 2

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน" ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560