นโยบายการส่งเสริม SME ไทย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ
คอลัมน์ Special Interview ประเด็น "แนวทางการส่งเสริม SME ไทย" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560