บูรณาการด้านการส่งเสริมธุรกิจบริการ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริม
ธุรกิจบริการกับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560