ทิศทางการขับเคลื่อน SMEs

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อน SMEs
ของกระทรวงพาณิชย์" ในงานสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 "เตรียมพร้อมสู่ Modern trade ในยุค 4.0" ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16
 อาคาร CP ALL Academy สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560