คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 50 (4/2560) โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560