การประเมินมูลค่ากิจการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การประเมินมูลค่ากิจการ"
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560