คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560