นวัตกรรมภาครัฐ 4.0

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่2
"นวัตกรรมภาครัฐ 4.0"  ณ บริเวณลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560  เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เคยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและ/หรือรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)