กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปลี่ยน 121 ธุรกิจสร้างทางลัด เสริมทางรวย พร้อมโคลนนิ่งเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ งวดให้มีมาตรฐาน ก่อนขยายตัวก้าวสู่ความสำเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปลี่ยน 121 ธุรกิจสร้างทางลัด เสริมทางรวย
พร้อมโคลนนิ่งเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ งวดให้มีมาตรฐาน ก่อนขยายตัวก้าวสู่ความสำเร็จ
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม Franchise B2B หลักสูตรเข้มข้นครบทุกกระบวนการสู่การเป็นแฟรนไชส์คุณภาพ สร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้แน่นอน มีธุรกิจผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมถึง 121 ราย เชื่อจบหลักสูตรไปจะเกิดแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพอีกหลายแบรนด์ สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งได้อีกเยอะ
                     นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำกลยุทธ์แฟรนไชส์มาใช้ในการขยายธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) โดยได้เปิดรับสมัครธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสาขาของตนเอง หรือสาขาแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 2 สาขา เข้าร่วมกิจกรรม Franchise B2B โดยมีธุรกิจที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมมากถึง 121 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภทธุรกิจคือ อาหารและเครื่องดื่ม 65 ราย ค้าปลีก 25 ราย บริการ 20 ราย การศึกษา 6 ราย และความงามและสปา 5 ราย
                      สำหรับหลักสูตรนี้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560-4 เมษายน 2561 ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม 162 ชั่วโมง ครอบคลุมความรู้ใน 6 ในหมวดตั้งแต่ 1) ความรู้พื้นฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบธุรกิจ แฟรนไชส์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด การนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจ 2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ หลักการบริหารจัดการร้านต้นแบบ และคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์เพื่อควบคุมการทำงานให้มีคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 3)การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ กลยุทธ์การสร้างแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จมีมาตรฐาน การกำหนดค่าธรรมเนียม และใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาด 4) การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร ให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฏหมาย 5) สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 6) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง การคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสม ซึ่งความรู้ทั้งหมดจะช่วยหล่อหลอมให้ธุรกิจที่เข้าอบรมมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างเต็มตัว
                    "โมเดลแฟรนไชส์ถือเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแฟรนไชส์ที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนั้น ต้องผ่านการวางรากฐานตั้งแต่วิธีคิด กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ร้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ รู้จักการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชซอร์และแฟรนไชส์ซี รวมถึงการจะโคลนนิ่งธุรกิจให้คงคุณภาพเหมือนร้านต้นแบบได้จะต้องบริหารงานบนมาตรฐานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการอบรมในหลักสูตร B2B จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถขยายจากธุรกิจธรรมดาไปสู่ระบบแฟรนไชส์ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องมีความพร้อมทั้งความรู้และการบริหารจัดการที่ดีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ กรมฯ คาดหวังว่าธุรกิจทั้ง 121 รายที่ผ่านการอบรมจะสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ขยายออกไปได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
 ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                ฉบับที่ 20 / 6 ธันวาคม 2560