นายทะเบียนระดับเข้มข้น รุ่นที่ 1/2561

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
 "นายทะเบียนระดับเข้มข้น" รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560