e-Marketplace เพื่อพัฒนา e-Commerce

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ e-Marketplace เพื่อพัฒนา e-Commerce ร่วมกับบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ e-Marketplace ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
 กรมพัฒนธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560