ประชุมแผนพัฒนากฎหมาย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแผนพัฒนากฎหมายที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และภาคธุรกิจ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560