MOU การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร( DBD e-Certificate) ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
19 ธันวาคม 2560