การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง "การให้บริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ร่วมกับ 4 สมาคมทางด้านบัญชี ได้แก่ สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย และสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แห่งประเทศไทย ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560