สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ตามแนวทางประชารัฐ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้
ตามแนวทางประชารัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560